Публічні документи

Завантажити документ

ПУБЛІЧНА ОФЕРТА

ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ У СФЕРІ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА

Фізична особа-підприємець Жуков Євген Олександрович, номер запису про проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця 2 585 000 0000 022159, дата реєстрації – 15.01.2014 (надалі за текстом – «Виконавець»), який належним чином зареєстрований відповідно до законодавства України, керуючись ст. 633 Цивільного кодексу України, пропонує необмеженому колу осіб (надалі за текстом  – «Замовник») укласти цей договір (надалі – «Договір») на нижчевикладених умовах: 

Терміни, що використовуються у цьому Договорі, мають наступне значення:

Публічна оферта – пропозиція Виконавця (викладена на Сайті https://4sezona.pl.ua), адресована невизначеному колу фізичних осіб, укласти договір на визначених умовах. Період прийняття оферти не обмежений.

Акцепт – повне та безумовне, беззастережне прийняття Замовником умов Публічної оферти. Моментом Акцепту вважається оплата Замовником послуг Виконавця.

Замовник – фізична особа, що виявила бажання замовити і отримати послуги Виконавця на умовах, визначених цією Офертою.

Виконавець – фізична особа-підприємець, яка належним чином зареєстрована відповідно до законодавства України, здійснює свою діяльність у ресторані «Чотири сезони» та зобов’язується надати послуги Замовнику у відповідності до умов даної Оферти.

Ресторан – будівля/приміщення ресторану «Чотири сезони», яке розташоване за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, пров. Дмитра Тьомкіна, буд. 2, в якому Виконавець зобов’язується надати послуги Замовнику у випадку додержання усіх вимог даної оферти.

Сайт – офіційна веб-сторінка в мережі Інтернет, за адресою https://4sezona.pl.ua.

Послуги – приготування і поставка страв, замовлених Замовником з меню Виконавця, розміщеного на Сайті або в доступному місці у Ресторані.

Страва – поєднання продуктів харчування, які доведені до кулінарної готовності, порційні, оформлені і готові до споживання, за переліком згідно меню Виконавця.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ. УМОВИ ВИКОНАННЯ ДОГОВОРУ

1.1. За цим Договором Виконавець зобов’язується надавати за плату послуги у сфері ресторанного господарства, а саме приготування та поставку страв, а Замовник зобов’язується приймати та оплачувати такі послуги.

1.2. Основні характеристики страв (продукції) вказано у меню Виконавця, яке розміщене на Сайті або в доступному місці у Ресторані.

1.3. Виконавець надає послуги з приготування страв з використанням власних продуктів харчування, своїми засобами у власному приміщенні, яким користується на відповідних правових підставах.

1.4. Асортимент страв визначається Замовником виходячи з меню Виконавця, розміщеного на Сайті або в доступному місці у Ресторані.

1.5. Кількість страв визначається Замовником виходячи з власних потреб.

1.6. Замовник зобов’язаний надати Виконавцю замовлення на послуги не пізніше 15:00 год. дня, який передує дню отримання страв. У замовленні обов’язково вказується асортимент та кількість замовлених страв.

1.7. Передача страв здійснюється Замовнику (його представнику) за місцезнаходженням Ресторану. За окремою домовленістю Сторін Виконавець може здійснити доставку страв до місця, повідомленого Замовником.

1.8. Замовник має право скасувати замовлення, попередивши про це Виконавця не пізніше 08:00 год. дня отримання страв.

2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Виконавець зобов’язаний:

 • з метою належного надання послуг забезпечити приготування страв за погодженою кількістю, переліком та ціною;
 • дотримуватись при приготуванні страв вимог щодо безпечності та якості харчових продуктів, технологічних та санітарно-гігієнічних вимог;
 • при неможливості в передбачений цим Договором термін надати послуги, негайно (протягом 3-х годин з моменту отримання замовлення) повідомити про це Замовника.

2.2. Виконавець має право:

 • отримувати від Замовника інформацію, необхідну для надання послуг за цим Договором;
 • отримати за надані послуги оплату в розмірах і строки, передбачені цим Договором.

2.3. Замовник зобов’язаний:

 • завчасно повідомити Виконавця про необхідність надання послуг, асортимент та кількість страв, які необхідно приготувати, особливі умови надання послуг та інші дані, необхідні для належного надання послуг;
 • самостійно забирати замовлені страви за адресою Ресторану;
 • оплачувати послуги Виконавця в розмірах і в строк, передбачені цим Договором;
 • забезпечувати Виконавця інформацією, необхідною для надання послуг.

2.4. Замовник має право:

 • на захист своїх прав державою;
 • на належну якість продукції та обслуговування;
 • на безпеку продукції;
 • на необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію державною мовою про продукцію, її кількість, якість, асортимент, її виробника (виконавця, продавця) відповідно до Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної»;
 • на обслуговування державною мовою відповідно до Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної»;
 • звернення до суду та інших уповноважених державних органів за захистом порушених прав.

3. ЦІНА ТА УМОВИ ОПЛАТИ ПОСЛУГ

3.1. Вартість послуг за цим Договором визначається, виходячи з вартості замовлених Замовником страв, вказаній в меню Виконавця.

3.2. Розрахунки з Виконавцем Замовник здійснює в порядку передоплати у готівковій/безготівковій формі та/або онлайн через Сайт з використанням платіжної системи.

3.3. Оплата послуг Виконавцем є підтвердженням Акцепту цієї Оферти.

3.4. Кошти, сплачені Замовником у відповідності до п.п. 3.1, 3.2 цього Договору, поверненню не підлягають, крім випадку скасування замовлення у строк, визначений цим Договором.

4. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ВИКОНАВЦЯ

4.1. Виконавець гарантує якість та безпечність продуктів харчування, які використовуються при приготуванні страв, а також дотримання при приготуванні страв вимог щодо безпечності та якості харчових продуктів, технологічних та санітарно-гігієнічних вимог.

4.2. Якість та безпечність продуктів харчування, які використовуються при приготуванні страв, підтверджується сертифікатами відповідності (якості, гігієни або інше), які надаються Виконавцю постачальниками відповідних продуктів харчування.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА УМОВ ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ ПРЕТЕНЗІЇ.

5.1. У випадку порушення зобов’язання, що виникає з цього Договору, Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним в Україні законодавством.

5.2. Виконавець несе відповідальність за безпечність і якість приготованих страв до моменту їх передачі Замовнику. Відповідальність за дотримання належних умов транспортування та зберігання страв після їх отримання несе Замовник. Вина Виконавця в порушенні вимог щодо безпечності та якості приготованих справ має бути підтверджена у встановленому порядку. У випадку підтвердження вини Виконавця останній зобов’язаний відшкодувати Замовнику документально підтверджені збитки.

5.3. У разі виникнення між Сторонами спору стосовно наданих послуг, на вимогу будь-якої із Сторін може бути призначена незалежна експертиза. Спочатку витрати на проведення експертизи несе Сторона, яка ініціювала її проведення. Остаточно витрати на її проведення покладаються на Сторону, вину якої підтвердить експертиза.

5.4. Претензії щодо виконання цього Договору приймаються Виконавцем у письмовому вигляді на адресу, зазначену в розділі 8 Договору, та розглядаються відповідно до чинного законодавства.

6. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ, ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА РОЗІРВАННЯ

6.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його Акцептування Замовником і діє до повного виконання Сторонами своїх обов’язків за Договором.

6.2. Зміни та доповнення до цього Договору, можуть бути внесені за згодою Сторін, про що Сторони укладають відповідну додаткову угоду. Усі додаткові угоди, укладені до цього Договору, є невід’ємними частинами цього Договору.

6.3. Цей Договір може бути розірваний за ініціативою кожної зі Сторін за умови повідомлення про це не менше, ніж за 14 календарних днів.

6.4. Замовник також має право розірвати цей Договір у випадках та порядку, передбаченому чинним законодавством.

7. ІНШІ УМОВИ

7.1. Сторони погоджуються, що цей Договір в цілому та будь-яка його частина відповідає вільному волевиявленню Сторін і не можуть бути визнаними такими, що не відповідають інтересам обох Сторін.

7.2. Цим Замовник заявляє, що він усвідомлює, що факт укладення цього Договору означає, що: а) Замовник свідомо погоджується на всі умови Договору; б) Замовник ознайомлений з меню Виконавця, асортиментом та ціною страв, яка його повністю влаштовує; в) Замовник надає свою згоду на використання його персональних даних Виконавцем у будь-яких цілях, якщо такі цілі не суперечать чинному законодавству України.

7.3. Усі повідомлення за цим Договором є належним чином здійсненими, якщо вони надіслані поштою, електронною поштою, повідомлені телефоном або будь-яким месенджером, відомим Сторонам, за умови, якщо інша Сторона отримала таке повідомлення.

8. ВИКОНАВЕЦЬ, ЙОГО МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ

Фізична особа – підприємець

Жуков Євген Олександрович

Юридична адреса: 39600, м. Кременчук, вул. Павлова, 8, кв. 64

Фактична адреса: 39600, м. Кременчук, пров. Дмитра Тьомкіна, 2

Ідентифікаційний номер 2876708118

р/р UA393510050000026003878958175 в АТ «Укрсиббанк»

Платник єдиного податку 2-ої групи

Анонси

Анонси

4_сезона_бизнес_ланч_июль_2024
4_сезона_бизнес_ланч_июль_2024
Slide
ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!
Ресторан «ЧОТИРИ СЕЗОНИ»
ПРАЦЮЄ
з 11:00 до 23:00
previous arrow
next arrow